Friday 2016/02/12

Kunleng News

Kunleng News May 14, 2014i
X
14.05.2014
ཡུག་ཁི་རེན་གྱི་ཁ་བྲལ་བའི་དཀའ་རྙོག ནོར་ཝེ་དང་ཧོ་ལེན་ཌིའི་ནང་གི་མཛད་འཕྲིན། བོད་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ལ་ངོ་རྒོལ། ཝེ་ཏི་ནམ་དང་རྒྱ་ནག་བར་གྱི་མཚོའི་བདག་དབང་། རྒྱ་ནག་མི་མང་གིས་གཞུང་གི་ལས་གཞིར་ངོ་རྒོལ། རྒྱ་ནག་མི་མང་གིས་གཞུང་གི་ལས་གཞིར་ངོ་རྒོལ།

Kunleng News May 14, 2014

Published 14.05.2014

ཡུག་ཁི་རེན་གྱི་ཁ་བྲལ་བའི་དཀའ་རྙོག ནོར་ཝེ་དང་ཧོ་ལེན་ཌིའི་ནང་གི་མཛད་འཕྲིན། བོད་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ལ་ངོ་རྒོལ། ཝེ་ཏི་ནམ་དང་རྒྱ་ནག་བར་གྱི་མཚོའི་བདག་དབང་། རྒྱ་ནག་མི་མང་གིས་གཞུང་གི་ལས་གཞིར་ངོ་རྒོལ། རྒྱ་ནག་མི་མང་གིས་གཞུང་གི་ལས་གཞིར་ངོ་རྒོལ།

Kunleng News

Kunleng News A twice weekly roundup of Tibetan and World news hosted by Norbu Samphel and Trinlae Choedron. Schedule: Wednesday and Friday Local Time: 15:00 UTC Time: 1400 Duration: 60 Watch: MP4 | Windows Media Podcast

Kunleng News A twice weekly roundup of Tibetan and World news hosted by Norbu Samphel and Trinlae Choedron.