Saturday 2015/09/05

Kunleng News

Kunleng News Sep 4, 2015i
X
04.09.2015
འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་གསལ་བཤད། མང་གཙོ་དུས་ཆེན་ཐེངས་༥༥་པ། རྒྱ་ནག་གི་དམག་དཔུང་རུ་སྒྲིག

Kunleng News Sep 4, 2015

Published 04.09.2015

འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་གསལ་བཤད། མང་གཙོ་དུས་ཆེན་ཐེངས་༥༥་པ། རྒྱ་ནག་གི་དམག་དཔུང་རུ་སྒྲིག

Kunleng News

Kunleng News A twice weekly roundup of Tibetan and World news hosted by Norbu Samphel and Trinlae Choedron.

Kunleng News A twice weekly roundup of Tibetan and World news hosted by Norbu Samphel and Trinlae Choedron.